Koronacja Bolesława Chrobrego fot. domena publiczna autor: Jan Matejko

W otoczeniu naszego pierwszego króla Bolesława Chrobrego nie brakowało kobiet. Można powiedzieć, że od początku, od urodzenia, aż do śmierci, one przewijały się przez jego życie. Samych legalnych żon miał cztery. W tej sprawie mamy dużo szczęścia. Pomimo dość skąpych informacji kronikarskich, znamy w większości je z imienia.

Dobrawa – matka
Księżniczka czeska, pierwsza księżna Polski jest przedstawiana zgodnie z jej imieniem jako wcielenie dobra. Kronikarze przedstawiają ją jako niezłomną chrześcijankę, poświęcająca się dla przyciągnięcia męża, Mieszka I do nowej religii. Bolesław miał zaledwie 10 lat, jak jego matka zmarła. Niemiecki biskup Thietmar, nienawidzący Bolesława oszkalował go, przedstawiając przyszłego władcę Polski, jako niegodziwego syna. Thietmar napisał: „Potem urodziła zacna matka syna, bardzo do niej niepodobnego…którego nazwała imieniem swego brata Bolesława i który – trzeba to powiedzieć – jej przede wszystkim okazał swa złość do czasu ukrywaną… „ Trudno uwierzyć, żeby chłopiec, który w momencie śmierci matki miał 10 lat, ukrywał przez lata złość do matki.

Świętosława – siostra
Dane o jej życiu nie są do końca pewne, ale w większości przyjmuje się, że była siostrą Bolesława. Ona jest przedstawiana zazwyczaj jako osoba dumna i bezwzględna, nawet bardziej trwarda niż brat. Wcześnie została wydana za mąż za króla Szwecji, a po jego śmierci za króla Danii i Norwegii. Jednym z jej synów był Kanut II Wielki, król Anglii, Danii i Norwegii.

Oda – macocha
Po śmierci Dobrawy, starzejący się Mieszko I ożenił się z margrabianką Odą, córką Teodoryka, margrabiego Marchii Północnej. Oda była mniszką, więc małżeństwo stało się skandalem. Ono zostało zawarte prawdopodobnie w latach 979-980. Oda urodziła 3 synów. Oni stali się naturalnymi konkurentami dla Bolesława. Po śmierci ojca, księcia Mieszka I w 992 r., Bolesław szybko rozwiązał problem sukcesji. Wygnał Odę wraz z jej synami.

Pierwsza żona – córka margrabiego Rykdaga
Nie znamy z imienia pierwszej żony Bolesława Chrobrego. Wiemy tylko, że była Niemką, córką margrabiego Miśni, czyli słowiańskiej krainy podbitej przez Niemców kilkanaście lat wcześniej. Małżeństwo zostało zawarte prawdopodobnie w latach 982-985, kiedy Bolesław miał 15-18 lat. To było polityczne małżeństwo. Kiedy Rykdag zmarł, Bolesław oddalił żonę. Zapewne decyzję w tej sprawie podjął Mieszko I.

Druga żona – Węgierka
Jej imienia także nie znamy. Prawdopodobnie pochodziła z panującej dynastii Arpadów lub z jakiegoś możnego roku. Małżeństwo zostało zawarte w 986 r. Węgierska żona urodziła Bolesławowi syna Bezpryma, ale już wkrótce, w 987 r. została odesłana

Trzecia żona – Emnilda To ukochana żona Bolesława. Córka słowiańskiego księcia Dobromira, pochodząca prawdopodobnie z zachodnich kresów wczesnej Słowiańszczyzny, czyli terenów na zachód od Odry lub z Moraw. Małżeństwo przetrwało prawie 30 lat. 987/989 – 1016/1017. Księżna Emnilda urodziła 5 dzieci, w tym 2 synów i 3 córki. Jej najstarszy syn Mieszko, został Królem Polski jako Mieszko II. Nawet Thietmar nienawidzący Bolesława ciepło pisał o niej: „Trzecią (żoną) [Bolesława] była Emnilda, córa czcigodnego księcia Dobromira, która – Chrystusowi wierna – niestateczny umysł swego męża ku dobremu zawsze kierowała i nie ustawała w zabiegach, by przez wielką szczodrobliwość w jałmużnach i umartwienia odpokutować za grzechy ich obojga.”

Regelinda – córka
To być może najstarsza z córek Bolesława i Emnildy. Urodzona prawdopodobnie w 989 r. W bardzo młodym wieku 13/14 lat wydana za Hermanna, syna margrabiego Miśni. Jego ojciec Ekkehard I był poważnym kandydatem na cesarza po śmierci Ottona III, ale został zamordowany. Bolesław utrzymywał bardzo dobre stosunki zarówno z Ekkehardem, jak i z Hermannem. Ten ostatni w 1009 r. został margrabią Misni, a przeto Regelidna margrabiną. W katedrze w Naumburgu znajduje się posąg Regelindy znany jako „Uśmiechnięta Polka”.

Nieznana z imienia córka
To druga córka Bolesława i Emnildy. Wiadomo niej, że była zakonnica. Ona była ksenią, czyli przełożona w klasztorze, najprawdopodobniej w jednym z niemieckich.

Nieznana z imienia córka To trzecia córka Bolesława i Emnildy, prawdopodobnie najmłodsza z sióstr. Została wydana za mąż za Świętopełka, bratanka wielkiego księcia kijowskiego Włodzimierza. Jej uwięzienie przez następcę Włodzimierza, Jarosława Mądrego stało się powodem interwencji Bolesława na Rusi uwieńczeniem zajęciem Kijowa przez władcę Polski.

Czwarta żona – Oda To siostra margrabiego Miśni Hermana, który był zięciem Bolesława (mąż Regelindy). Małżeństwo zostało zawarte 3 lutego 1018 r., a więc 4 dni po podpisaniu pokoju w Budziszynie pomiędzy Niemcami a Polską. Ono miało oczywiście charakter polityczny. Różnica pomiędzy małżonkami wynosiła 30 lat. Z tego małżeństwa urodziła się córka Matylda. Oda jest prawdopodobnie pierwszą królową Polski. Koronowana wraz z mężem w 1025 r. Podczas kontrrewolucji pogańskiej opuściła Polskę, zabierając córkę.

Matylda – córka
Księżniczka, a potem królewna polska. Razem z matką opuściła Polskę. Była narzeczoną szwabskiego księcia Henryka ze Schweinfurtu.

Przedsława – branka
To siostra wielkiego księcia Jarosława Mądrego. Bolesław starał się o jej rękę, ale mu jej odmówiono. Kiedy zajął Kijów to uprowadził Przedsławe i zniewolił. Thietmar, tak o tym pisze: „..dziewięć sióstr, wśród których jedną, dawno przezeń pożądaną, stary lubieżnik Bolesław, zapomniawszy o swojej małżonce, bezprawnie uprowadził ze sobą”.

2 KOMENTARZE

  1. „Kontrrewolucja pogańska”?
    Mnie uczono, I Ja czytywałem, iże się „Reakcją” ten fenomen zwie. Skąd, Szanowny Pan, wziął to określenie, czy też Sam je ukuł?

    • Revolvere=obracać, stąd rewolucja czyli przewrót. Redaktor Tomaszewski użył słowa właściwie, jakkolwiek niezgodnie z polską tradycją historyczną. Ta istotnie tradycyjnie nazywa ów przewrót reakcją pogańską.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here